Over geen tram door noordwijk

Een sneltram door Noordwijk is een schrikbeeld voor veel mensen. Een initiatief van een  aantal verontruste burgers heeft op 9 november 2007 geleid tot de oprichting van onze stichting www.geentramdoornoordwijk.nl. Een groot aantal bewoners van Noordwijk ondersteunen de stichting door actieve deelname, een kleine financiële bijdrage of gewoonweg een steunbetuiging.

De stichting www.geentramdoornoordwijk.nl heeft ten doel:
– de collectieve belangen te behartigen van de inwoners van Noordwijk tegen de komst van een tram door deze plaats, zonder zich te verbinden aan enige politieke partij;
– de collectieve belangen te behartigen van de inwoners van Noordwijk bij de (eventuele) aanleg, bouw en exploitatie van de tram door en/of naar Noordwijk;
– het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Met deze site zullen wij u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rondom de RijnGouwelijn en de discussie hierover faciliteren. Wij hopen op uw steun en nodigen u van harte uit deel te nemen aan dit burgerinitiatief.

VISIE EN STANDPUNTEN VAN DE STICHTING

De Provincie Zuid-Holland heeft op 12 september 2007 twee mogelijke tracees door de straten van Noordwijk gepresenteerd. Het eerste is de Herenweg, Nieuwe Offemweg, van den Mortelstraat, van Panhuysstraat en Quarles van Uffordstraat. De tweede is de Herenweg, Beeklaan en de Oude Zeeweg. Op 27 maart 2008 is de inhoud van de Tracenota/MER 2e fase aanvaardbaard verklaard door de gemeenteraad. Daarnaast is hier voorgesteld een geschikt toetsingskader te ontwikkelen voor de verdere afweging en een quick-scan te laten uitvoeren t.a.v. een 3e tracé de zogenaamde Northgodreef/Wantveld variant. Op 4 november 2008 zijn hierover de inwoners van dit traject in een informatie bijeenkomst geïnformeerd.

Tot zover in grove lijnen het proces en de besluitvorming rondom de Rijn-Gouwelijn.

Wij zijn niet tegen een goede ontsluiting van Noordwijk d.m.v. Openbaar Vervoer. Wij zijn echter wel tegen een tram  door de straten van ons mooie dorp. Veel bewoners van Noordwijk maken zich namelijk ernstige zorgen. De komst van een sneltram zal een enorme impact te hebben op de leefomgeving. De sneltram is in de spits een gevaarte van 75 meter lang en bijna 4 meter hoog wat 4 keer per uur door onze straten moet gaan rijden. Hoe zit het met veiligheid, geluidsoverlast,trillingen en het onaangename beeld van een wirwar van bovenleidingen? Veranderd ons straatbeeld in een stad als Den Haag of Scheveningen en past dit in een dorp met een uitstraling van rust, ingetogenheid en kwaliteit? Zal er sprake zijn van waardevermindering van mijn woning? Waarom zijn er geen andere goedkopere en (milieu) vriendelijkere alternatieven? Gaan we er per saldo niet op achteruit?, door de komst van de tram zullen immers alle busverbindingen vervallen.

Allemaal terechte vragen van verontruste bewoners!

Wij denken dat er goede alternatieve oplossingen zijn. In het kort is ons standpunt het volgende:

  • In het algemeen heeft onze voorkeur een investering in hoogwaardige busverbindingen. Hoogwaardig betekent een moderne, flexibele, milieuvriendelijke, en voor een ieder toegankelijke bus met een vrije busbaan.
  • Indien er toch voor een sneltram wordt gekozen, zorg dan voor een eindhalte bij het terrein van ESA/ESTEC. Vervoer vanuit dit punt toeristen met pendelvervoer naar het strand. Zorg hierbij voor een innovatieve doorbraak: klant- en milieuvriendelijk pendelvervoer d.m.v. hybride voertuigen, passend binnen de hightech uitstraling van het Space Business Park.

    Dit scenario in combinatie met een hoogwaardige, vrije busbaan, naar het beoogde station Sassenheim. Dit valt in ruime mate te financieren uit vrijvallend budget door het schrappen van het tracé van de tram door Noordwijk.

  • Een verdere ontwikkeling zou kunnen door het doortrekken van de ESA/ESTEC verbinding langs de N206. Een transferium in de buurt van  het Zilveren Kruis of Beuk, vanwaar weer ontsluiting met pendelvervoer naar het strand. Tevens goede mogelijkheden dit traject verder door te ontwikkelen naar station Voorhout en/of station Sassenheim.

Het Bestuur

Op 13 maart 2009 heeft het bestuur een brief gezonden aan Minister Eurlings. De actie is op dit moment niet meer relevant. Vandaar dat we op deze site andere interessante sites en promoties plaatsen